Å drive strategisk diversifisering: Vest-Afrika og Guineabukta

Å drive strategisk diversifisering: Vest-Afrika og Guineabukta

Å gjennomføre en bred risikovurdering som dekker både on-shore og off-shore risikoer gjør det mulig for organisasjonen å forstå deres risikoprofil og den geografiske regionen de går inn i - Vic Pretorius, Senior Advisor Aeger Group AS

Globale ressurser blir knappere og tradisjonelle markeder for utvinningsindustrien blir mettet. Vår klient har ingen annen mulighet enn å diversifisere geografisk til regioner med høyere risiko og høyere belønning. Dette medfører ikke bare sikkerhetsrisikoer, men også distinkte forretningsrisikoer. Innenfor denne sammenhengen var vår overordnede tilnærming avhengig av å bli en viktig forretningsmuliggjører gjennom å forme styringssett som kunne reagere robust på de miljøspesifikke risikoene og til slutt posisjonere organisasjonen til å oppfylle sine strategiske mål.

Hvordan fikk vi til dette

Gjennomføring av en bred risikovurdering som dekker både on-shore og off-shore risikoer gjør at organisasjonen kan forstå deres risikoprofil og den geografiske regionen de går inn i.

  • Konstruering av et miljøspesifikt styringssystem skreddersydd for å svare på risikoene og posisjonere organisasjonen til å reagere effektivt på risikoprofilen.
  • Designe protokoller, prosesser og tilleggsplaner for å svare på nye beredskapssituasjoner over tid.
  • Veiledning med hensyn til interessent- og kontraktshåndtering.
  • Oppdatert etterretning på et strukturert grunnlag der ulike temaer dekkes leveres på ad hoc-basis, etter hvert som situasjoner utspiller seg.

Den bærekraftige verdiskapningen

Risiko og ansvarlig risikotaking utgjør en del av enhver forretningsbeslutning, reposisjonering av organisasjonen, identifisering av muligheter i risiko og forståelse av begrensende kontrolltiltak som langsiktige forbedringsagenter som driver endring.

  • Etablere en informert beslutningskultur der beslutninger kan tas med større sikkerhet.
  • Trygg håndtering av interessenter.
  • Geografisk diversifisering til områder med høyere risiko.
  • Økt økonomisk gevinst proporsjonal med risiko.
  • Starten på en organisasjonskultur rettet for evig endring.

Mulighet i risiko

Ansvarlig risikotaking og forståelse av risiko som en katalysator for kontinuerlig forbedring var kjernen i vår tilnærming. Etter hvert som risiko ble identifisert og avbøtende kontrolltiltak implementert, kunne organisasjonen utvide sine tillitsnivåer, drive forbedring innenfor det nye geografiske området og ta gevinster inn i den bredere organisasjonsstrømmen. Som et resultat kunne organisasjonen vokse, dele informasjon og lærdom internt og reposisjonere virksomheten for å svare på fremtidig geografisk diversifisering.

Amund Ole Fleskvik, Vic Pretorius og Jahn-Helge Flesvik bistod vår kunde med deres ekspertise for å støtte deres krevende virksomhet internasjonalt. Ønsker du å lese mer om vår ekspertise kan du ta en titt her

Global leverandør av konstruerte produkter og tjenester. De utvikler produkter og tjenester for bruk gjennom hele livssyklusen til et offshore oljefelt, fra boring til dekommisjonering. De driver en av verdens fremste flåter av ROV-er i arbeidsklasse. I tillegg er de ledende innen offshore oljefeltvedlikeholdstjenester, umbilicals, undervannsmaskinvare og verktøy. De betjener også romfarts-, forsvars- og temaparkindustrien.