Beredskap og krisehåndtering

Vi bistår med å etablere beredskap for uønskede hendelser, og vi tilbyr støtte fra erfarne rådgivere til å håndtere en hendelse om den oppstår. Vi arbeider tett sammen med kunden for å trygge mennesker, miljø, materielle verdier og omdømme.

Tjenester

  • Beredskapsanalyser. Fastsettelse av dimensjonerende fare- og ulykkeshendelser basert på virksomhetens risikobilde, organisering og dimensjonering av beredskap.
  • Beredskapsplaner. Utarbeidelse og implementering av en robust beredskapsorganisasjon med et enkelt og fleksibelt beredskapsplanverk for tilpasset respons på en uønsket hendelse.
  • Opplæring i metode og arbeidsprosesser gjennom alle faser av krisehåndteringen.
  • Revisjon av eksisterende beredskapsplaner, herunder bringe dette i samsvar med virksomhetens nåværende behov og internasjonal beste praksis.
  • Etablering og operasjonalisering av et kosteffektivt øvelsesregime som legger grunnlag for kontinuerlig forbedring.
  • Krisehåndteringsstøtte; erfarne rådgivere som bistår under håndtering av en krise.
  • Vi fokuserer gjennom utvikling, implementering og øving på økt evne til å håndtere uønskede hendelser på en måte som fører til at virksomheten kommer styrket ut av denne. Vi jobber i tett interaksjon med kunden for å bygge en beredskapskultur der risikobevissthet og kontinuerlig forbedring står sentralt.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together