Beredskap og krisehåndtering

Vi bistår med å etablere beredskap for uønskede hendelser, og vi tilbyr støtte fra erfarne rådgivere til å håndtere en hendelse om den oppstår. Vi arbeider tett sammen med kunden for å trygge mennesker, miljø, materielle verdier og omdømme.

Tjenester

  • Beredskapsanalyser. Fastsettelse av dimensjonerende fare- og ulykkeshendelser basert på virksomhetens risikobilde, organisering og dimensjonering av beredskap.
  • Beredskapsplaner. Utarbeidelse og implementering av en robust beredskapsorganisasjon med et enkelt og fleksibelt beredskapsplanverk for tilpasset respons på en uønsket hendelse.
  • Opplæring i metode og arbeidsprosesser gjennom alle faser av krisehåndteringen.
  • Revisjon av eksisterende beredskapsplaner, herunder bringe dette i samsvar med virksomhetens nåværende behov og internasjonal beste praksis.
  • Etablering og operasjonalisering av et kosteffektivt øvelsesregime som legger grunnlag for kontinuerlig forbedring.
  • Krisehåndteringsstøtte; erfarne rådgivere som bistår under håndtering av en krise.
  • Vi fokuserer gjennom utvikling, implementering og øving på økt evne til å håndtere uønskede hendelser på en måte som fører til at virksomheten kommer styrket ut av denne. Vi jobber i tett interaksjon med kunden for å bygge en beredskapskultur der risikobevissthet og kontinuerlig forbedring står sentralt.
Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together